Available courses

Szkolenie skierowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z innowacyjną formą działalności jaką może stać się gospodarstwo opiekuńcze.
Model zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich zakłada kreowanie w wiejskiej przestrzeni gospodarczej pozarolniczych funkcji wywołujących zróżnicowanie wiejskiej ekonomii. Innymi słowy, dotyczy tworzenia nowych miejsc pracy, a w dalszej kolejności źródeł dochodów dla ludności nierolniczej i rolniczej na obszarach wiejskich. Jednym z kierunków, który wpisuje się w tak rozumiany model rozwoju jest rolnictwo społeczne i gospodarstwa opiekuńcze.

Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji doradców z zakresu uczestnictwa producentów rolnych i certyfikacji produktów rolno spożywczych w krajowych i unijnych systemach jakości żywności oraz możliwości uzyskania w tym zakresie wsparcia finansowego w ramach PROW 2014-2020. Celem szkolenia jest również zapoznanie z programami wyróżniania produktów żywnościowych poza systemami jakości żywności i inicjatywami wspierającymi promocję i sprzedaż.

Szkolenie trwa w terminie od 23 listopada do 14 grudnia 2020 r.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności doradców wspierających rozwój działalności rolniczej.
Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące zobowiązań dla beneficjenta wynikające z wybranych działań wspierających gospodarstwa rolne w ramach PROW 2014-2020 r. oraz sankcji wynikających z braku realizacji umowy lub decyzji.

Szkolenie trwa w terminie od 12 listopada 2020 - 16 grudnia 2020 roku

Szkolenie e-learningowe dedykowane dla mieszkańców Gminy Elbląg.
Celem szkolenia jest dostarczenie informacji o zasadach prawidłowej segregacji odpadów oraz poznanie dobrych praktyk mających za zadanie ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych

Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji doradców z zakresu projektowania ogrodu i przestrzegania zasad sztuki ogrodowej. W szczególności szkolenie jest kierowane do specjalistów ds. rozwoju obszarów wiejskich i wiejskiego gospodarstwa domowego, w tym do organizatorów konkursów na najpiękniejszy ogród w gminie lub powiecie oraz innej działalności związanej z estetyzacją zagrody wiejskiej.
Szkolenie adresowane jest dla  zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych, pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesach rozwoju lokalnego.

Szkolenie trwa w dniach od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku.

Celem szkolenia jest przygotowanie do serwowania i prowadzenia degustacji wina w ramach oferty turystycznej lub warsztatów enoturystycznych.
Cele szczegółowe dotyczą przekazania podstawowych informacji w zakresie roli jaką pełnią zmysły podczas degustacji, sposobów oceny wina, przebiegu degustacji jak również zaprezentowanie rodzajów kieliszków do odpowiednich gatunków win. Dodatkowo zostaną przekazane informacje i dobre przykłady zastosowania wiedzy objętej szkoleniem w enoturystyce.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji doradców z zakresu uwarunkowań formalno-prawnych prowadzenia produkcji i dystrybucji produktów rolno-spożywczych na małą skalę. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie uruchomienia i prowadzenia działalności wytwarzania i sprzedaży żywności bezpośrednio z gospodarstwa.


Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu marketingu w Internecie oraz przedstawienie nowoczesnych narzędzi służących sprzedaży produktów lokalnych przy pomocy Internetu oraz z zakresu zasad prowadzenia sklepu internetowego sprzedającego produkty lokalne.


Jest to materiał uzupełniający szkolenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. 
Do zapoznania się z materiałami  serdecznie zapraszamy uczestników którzy brali udział w podstawowym szkoleniu nt. „Modernizacja gospodarstw rolnych – aktualizacja przepisów oraz wykorzystanie plików CSV do wypełnienia biznesplanu”

Szkolenie jest ukierunkowane na pogłębienie wiedzy z zakresu rolnictwa społecznego.  
Rolnictwo społeczne jest ideą,  w ramach której  katalog  funkcji gospodarstwa rolnego poszerza się o usługi o charakterze społecznym  - edukacyjne, opiekuńcze, terapeutyczne i wspierające włączenie społeczne.

Zaprosiliśmy na szkolenie doradców ODR, gdyż doradztwo rolnicze staje przed ciągłymi wyzwaniami, związanymi z koniecznością kreowania i wspierania rozwoju innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa i terenów wiejskich. Jednym z obszarów poszukiwania nowych potencjałów wsi jest sfera społeczna, dlatego, w szczególności publiczny system doradztwa powinien uwzględniać w swojej działalności ten właśnie kierunek szkolenia i wymiany wiedzy.


Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie leśnych surowców niedrzewnych (owoców leśnych, grzybów oraz ziół) i ich zastosowania w gospodarstwie domowym. Obecnie coraz częściej wykorzystujemy produkty pochodzące z lasu w życiu codziennym.